Tillägg till arbetsmiljöplan för fogfria golv

SVEFF har dokument som tillägg till arbetsmiljöplan vid läggning av fogfria golv med epoxi, polyuretan och akryl. Dokumenten innehåller information om hur man ska arbeta säkert med materialen genom förberedande åtgärder, skyddsutrustning och vad man ska göra vid spill. Arbetsmiljöplanen skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Nu är dokumenten uppdaterade med anledning av reviderade föreskrifter från Arbetsmiljöverket för hygieniska gränsvärden (gällande från 1 juni 2016). För akrylgolv har hygieniska gränsvärdet för exponering av metylmetakrylat sänkts från 150 till 100 ppm (korttidsgränsvärde).